AUKCJE ANTYKWARYCZNE

Od 2020 organizujemy profesjonalne aukcje bibliofilskie i kolekcjonerskie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej 8 Aukcji- Napoleoniana, Literatura,której finał odbędzie się: 02 grudnia 2022 https://onebid.pl/pl/auction/-/3825-

Nasze aukcje podgląd on-line: https://onebid.pl/pl/auctionslist/Antykwariat-Szarlatan

DLA OFERENTÓW

Prosimy o zgłaszanie swoich zbiorów do sprzedaży aukcyjnej: książek i starodruków, map, druków ulotnych, rękopisów, fotografii etc. Na naszych aukcjach pojawiają się książki bibliofilskie, kolekcjonerskie, stare, „ciekawe”, w luksusowych oprawach, wyróżniające się, pierwsze wydania znanych tytułów. Rękopisy i autografy sławnych osób. W sprawie sprzedaży całych księgozbiorów lub książek najnowszych polecamy zakładkę JAK SPRZEDAĆ?

Aukcje odbywają się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Każdorazowo przy przyjęciu obiektów na aukcję informujemy właściciela o przybliżonym terminie aukcji.

Przyjmujemy obiekty aukcyjne na zasadzie umowy-komisowej. Niewylicytowane obiekty wracają do właściciela. Antykwariat pobiera 25% prowizji od wylicytowanej kwoty.

Przy kontakcie prosimy o wyraźne zaznaczenie, że oferowane obiekty chcą Państwo wstawić na aukcję.

Działamy na terenie Wrocławia i okolic, ale oczywiście istnieje możliwość przesłania nam obiektów pocztą – po wcześniejszym kontakcie.

JAK PRZEBIEGA PROCES PRZYJMOWANIA OBIEKTÓW NA AUKCJĘ:

  1. Kontakt telefoniczny lub mailowy.
  2. Dostarczenie obiektów do antykwariatu.
  3. Propozycja cen wywoławczych.
  4. Podpisanie umowy komisowej – od tego momentu nie ma możliwości wycofania obiektów z aukcji.
  5. Aukcja.
  6. Rozliczenie – wypłata należności lub zwrot niesprzedanych obiektów.

DLA KUPUJĄCYCH

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszych aukcjach. Obiekty można oglądać przed aukcją w siedzibie firmy we Wrocławiu, odbiór wylicytowanych obiektów odbywa się w tym samym miejscu od poniedziałku po aukcji.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin dla biorących udział w aukcjach antykwarycznych.

REGULAMIN AUKCJI:

Regulamin AUKCJI ANTYKWARIATU SZARLATAN FOTOGRAFIA w serwisie onebid.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem aukcji jest Stanisław Karolewski Szarlatan, z siedzibą przy ul. Szczytnickiej 51, 50-382 Wrocław, NIP :898-198-37-61.

2. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) oświadcza, że rozumie i akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem.

3. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która zarejestrowała się w serwisie onebid.pl i zapoznała się z zasadami i techniką licytacji.

4. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością Organizatora. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizator dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

II. AUKCJA

1. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie onebid.pl i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji

2. Informacji przed aukcją udzielam od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00; w soboty do godz. 14.00 pod numerem telefonu: 606675207 lub pocztą elektroniczną szarlatan@szarlatan.pl

3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień.

Cena w PLNPostąpienie
do 1005,00 zł
100-20010 ,00 zł
200-50020,00 zł
500-100050,00 zł
1000-2000100,00 zł
2000-5000200,00 zł
5000-10000500,00 zł
10000-200005 000,00 zł
powyżej 2000010 000, 00 zł
Tabela postąpień.

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

5. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).

III. PO AUKCJI

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Należność do zapłaty to suma wylicytowanej kwoty + opłata aukcyjna + ewentualne koszty wysyłki. Przekroczenie wyznaczonego terminu płatności, równoznaczne jest z naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na nw dane: Stanisław Karolewski Szarlatan, Szczytnicka 51, 50-382 Wrocław Credit Agricole, 35 1940 1076 3007 2907 0000 0000 W tytule prosimy wpisać datę aukcji oraz numer zakupionego obiektu. W przypadku wcześniej umówionego odbioru osobistego przyjmujemy płatność tylko gotówką lub wcześniejszy przelew. 2. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

3. Organizator informuje, że wysyłka zamówień odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu wpłat. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu. Podana cena przesyłki – jest najtańszą możliwą kwotą i nie zawiera ubezpieczenia przesyłki. Osoby pragnące dokupić ubezpieczenie przesyłki proszone są o kontakt przed dokonaniem wpłaty.

4. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy paragon fiskalny, w przypadku chęci otrzymania faktury, prosimy z zgłoszenie tego faktu po zakupie, przed dokonaniem płatności, drogą mailową : szarlatan@szarlatan.pl

5. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 18 zł – kurier. W przypadku, gdy Kupujący zamieszkuje za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.

6. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia pełnej opłaty.

7. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Organizator nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt wraz z opłatą aukcyjną. Organizator nie jest zobowiązany do przekazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego, poza sytuacją opisaną w pkt. III.2 niniejszego Regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia kupującego zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne leżące po stronie serwisu onebid.pl

4. Organizator ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.

5. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania licytacji.

6. W razie opóźnienia przez Kupującego w zapłacie Organizator może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Kupującemu na zapłatę.

7. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenia na stały wywóz za granicę wymagają: książki które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6.000 zł; fotografie które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4.000 zł.

8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej realizacji zamówienia.

9. W przypadku transakcji dotyczącej sprzedaży zabytku i opiewającą na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), kupujący zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) tych klientów w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

10. Osoba licytująca, podając dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.